Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zielone Międzyzdroje Sp. z o.o

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja ogólna dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z korzystaniem z usług Spółki Zielone Międzyzdroje

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. – zwane w dalszej części RODO, informujemy iż:

Administratorem danych osobowych jest:

Zielone Międzyzdroje Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Nowomyśliwskiej 86, 72-500 Międzyzdroje, reprezentowana przez Prezesa Spółki.  Z administratorem danych można się skontaktować:

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 pod numerem telefonu ;
 • poprzez e-mail: w.sawka@zielonemiedzyzdroje.pl               ;
 • listownie na adres: Zielone Międzyzdroje Spółka z o.o. ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), którą to funkcję pełni Krzysztof Rychel. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.  Z IOD można się skontaktować:

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 pod numerem 601 080 704;
 • poprzez e-mail: iod@zielonemiedzyzdroje .pl;
 • listownie na adres siedziby administratora.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora w ceku realizacji jego zadań statutowych, a podstawę ich przetwarzania w zależności od realizowanego zadania i celu może stanowić:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli wyrażona zgoda przez osobę korzystającą z usług administratora;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  – w przypadku zamiaru zawarcia i realizacji umowy z administratorem;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  – w przypadku, gdy administrator wobec osoby korzystającej z jego usług, będzie realizował prawny obowiązek na nim spoczywający wynikający z przepisu prawa;
 • art. 6 ust. 1 lit. d) RODO  – w przypadku podejmowania przez administratora działań mających ochronę interesów osoby korzystającej z jego usług;
 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w przypadku realizowania przez administratora działań w szeroko rozumianym interesie publicznym.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być:

 • jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora;
 • wszelkie podmioty mogące potwierdzić prawdziwość podanych administratorowi danych;
 • wszelkie podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (Policja, Sądy, Prokuratura, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, właściwe instytucje publiczne ze względu na rodzaj załatwianych i prowadzonych spraw,  itp.);
 • podmioty z którymi administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług związanych z jego obsługą. 

Okres przechowywania danych.

Dane osobowe w zależności od konkretnego celu przetwarzania, będą przechowywane u administratora przez okres wynikający z przyjętego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt określonego odrębnymi przepisami prawa. 

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich bez wyraźnej zgody właściciela danych, bądź jasnej informacji w tej kwestii.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody,
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,                  00 - 193 Warszawa w każdym przypadku, gdy w ocenie osoby, której dane są przetwarzane proces ten realizowany jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator nie będzie umożliwiał takiej osobie skorzystanie z przysługującej jej praw wynikających z RODO.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych może być wymogiem ustawowym – gdy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e), bądź dobrowolne gdy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a). W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celu przetwarzania, jakim jest zawarcie umowy.

Administrator w odniesieniu do konkretnych sytuacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych będzie odrębnie udzielał konkretnych informacji, dedykowanych dla konkretnego rodzaju czynności, o których mowa w art. 13 RODO.  


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Władysław Sawka

Data wytworzenia:
28 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Władysław Sawka

Data publikacji:
28 lis 2022, godz. 08:15

Osoba aktualizująca informacje

Władysław Sawka

Data aktualizacji:
28 lis 2022, godz. 08:15