Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zielone Międzyzdroje Sp. z o.o

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla osoby wnioskującej o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:

Administratorem danych osobowych jest:

Zielone Międzyzdroje Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Nowomyśliwskiej 86, 72-500 Międzyzdroje, reprezentowana przez Prezesa Spółki.  Z administratorem danych można się skontaktować:

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 pod numerem telefonu ;
 • poprzez e-mail: w.sawka@zielonemiedzyzdroje.pl;
 • listownie na adres: Zielone Międzyzdroje Spółka z o.o. ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), którą to funkcję pełni Krzysztof Rychel. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.  Z IOD można się skontaktować:

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 pod numerem 601 080 704;
 • poprzez e-mail: iod@zielonemiedzyzdroje .pl;
 • listownie na adres siedziby administratora.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Pana dane osobowe we wniosku o udostępnienie informacji, będą przetwarzane w celu przesłania odpowiedzi na złożone zapytanie.

Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora związane obsługę informatyczną oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora. 

Okres przechowywania danych.

Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Na warunkach określonych przepisami RODO przysługuje Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Pana danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym dla zrealizowania żądania udzielenia informacji.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Władysław Sawka

Data wytworzenia:
28 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Władysław Sawka

Data publikacji:
28 lis 2022, godz. 08:15

Osoba aktualizująca informacje

Władysław Sawka

Data aktualizacji:
28 lis 2022, godz. 08:15