Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zielone Międzyzdroje Sp. z o.o

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla osób kandydujących na wolne stanowisko w Spółce Zielone Międzyzdroje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja ……………………………………………………………………………………………………………… niżej podpisana/y,

wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci innych kategorii niż: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowej pracy  -  jeżeli zostały zamieszczone w dokumentacji aplikacyjnej w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na wolne stanowisko ………………………………………….

 

 ……………………………………………………

Data i czytelny podpis  osoby wyrażającej zgodę

Informacja dla osób kandydujących na wolne stanowisko w Spółce Zielone Międzyzdroje

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:

Administratorem danych osobowych jest:

Zielone Międzyzdroje Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Nowomyśliwskiej 86, 72-500 Międzyzdroje, reprezentowana przez Prezesa Spółki.  Z administratorem danych można się skontaktować:

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 pod numerem telefonu ;
 • poprzez e-mail: w.sawka@zielonemiedzyzdroje.pl               ;
 • listownie na adres: Zielone Międzyzdroje Spółka z o.o. ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), którą to funkcję pełni Krzysztof Rychel. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.  Z IOD można się skontaktować:

 • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 pod numerem 601 080 704;
 • poprzez e-mail: iod@zielonemiedzyzdroje .pl;
 • listownie na adres siedziby administratora.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu naboru na wolne stanowisko w Spółce Zielone Międzyzdroje. Kategorie Pani/Pana danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowej pracy, są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221§ 1 Kodeksu Pracy. Pozostałe dane jeżeli Pani/Pan je zamieści w dokumentacji aplikacyjnej na podstawie art. 6 ust. lit. a) ww. rozporządzenia czyli Pani/Pana zgody wyrażonej powyżej

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora oraz jednostki i organy administracji publicznej mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji. 

Informacja o sposobie przetwarzania danych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie zostaną przekazane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych.

3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
 5. Prawo wycofania zgody w odniesieniu do danych innych niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest obowiązkowe i niezbędne dla rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury, natomiast podanie danych osobowych innych niż ww. jest dobrowolne.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
klauzula rekrutacja ze zgodą (DOCX, 38.11Kb) 2022-11-28 08:16:14 12
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zielone Międzyzdroje

Data wytworzenia:
28 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Zielone Międzyzdroje

Data publikacji:
28 lis 2022, godz. 08:16

Osoba aktualizująca informacje

Zielone Międzyzdroje

Data aktualizacji:
28 lis 2022, godz. 08:16